Адреса: просп. Ю. Гагаріна, 27,
м. Київ, Україна, 02094
Телефон: 380(44)292-0134
Факс: 380(44)296-7115
E-mail: office@ukrbook.net
URL: http://www.ukrbook.net

Журнал Вісник Книжкової палати президією Вищої атестаційної комісії України віднесено до наукових фахових видань України в галузі технічних, історичних наук, соціальних комунікацій (книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство) (постанова президії ВАК України від 22.12.2010 № 1-05/8).

 


Приклади подання списку літератури


Правила оформлення та подання авторських оригіналів статей
у науково-практичний журнал"Вісник Книжкової палати"

1. До друку приймаються неопубліковані раніше матеріали: наукові статті зі спеціальності "Книгознавство, бібліо­текознавство, бібліографознавство" та науково-практичні статті, огляди, рецензії тощо, які відповідають тематиці журналу. Статті, підготовлені студентами, здобувачами, аспірантами, приймаються лише за наявності листа з відгуком наукового керівника. Авторський оригінал подається в одному примірнику (на білому папері формату А4 з одного боку аркуша) разом з електронним варіантом статті (назва файла — прізвище автора). Оригінал має бути поданий ук­раїнською мовою, паперовий варіант, підписаний автором, ідентичний електронному варіанту. Рекомендує статті до публікації в журналі вчена рада Книжкової палати України.

Стаття може бути надіслана в редакцію електронною поштою на адресу: visnyk@ukrbook.net.

Відповідальність за зміст статті, точність цитат, прізвищ, даних несе автор.

2. Послідовність розміщення матеріалу статті: назва рубрики, для якої призначається стаття (якщо рубрика не вказана, то редакція визначає її на власний розсуд), індекс УДК (окрім статей для підрубрики "Рецензії"), ім'я та прізвище автора (-ів), посада, звання, науковий ступінь, назва статті, анотація (не більше 75 слів) українською мовою, ключові слова, текст статті, список використаної літератури згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 та ДСТУ ГОСТ 7.80:2007, анотації російською та англійською мовами. Загальний обсяг статті не повинен перевищувати 8—10 с., ураховуючи таблиці, ілюстрації, список використаної літератури. Більші за обсягом статті можуть бути прийняті до розгляду на підставі рішення вченої ради.

3. Заголовок статті має бути коротким (не більше 11 слів) і розкривати її тему.

4. На окремому аркуші подають відомості про автора (-ів): прізвище, ім'я, по батькові (ПІБ), вчений ступінь та звання, місце роботи (навчання), посада, місто, телефон, e-mail. Фото автора має бути представлено оригіналом для сканування або електронною копією в окремому файлі. Вимоги до фото: офіційне (як на документи), кольорове або чорно-біле, високої якості, на світлому, монохромному фоні, погруддя в анфас або напівоберт. На звороті — ПІБ автора. Електрона копія — у форматі JPEG з розподільною здатністю не менше, ніж 300 dpi, кольорове зображення або у відтінках сірого, назва файлу — ПІБ автора кириличним шрифтом.

Фото кожного з авторів подається окремо. Оригінал фото повертається автору в приміщенні редакції. Поштою оригінали не висилаються. Без фото або з фото, що не відповідає вимогам, стаття не розглядається.

5. Вимоги до оформлення:

      Текст має бути складений у Microsoft Word версії 97—2003 (розширення *.doc). Гарнітура — Times New Roman, кегль — 12 pt. Поля: праве — 10 мм, верхнє, нижнє і ліве — 20 мм. Міжрядковий інтервал — полуторний. Абзацний відступ — 0,75 см, встановлена заборона висячих рядків.

      У статтях забороняється: використовувати дефіс як знак переносу слів, замість абзацного відступу — табуляцію або декілька проміжків, інтервал між словами — більше, ніж один проміжок; виділяти текст фоном; встановлювати розриви, що створюють нові розділи: "розрив з наступної сторінки" та "розрив на поточній сторінці".

      У разі необхідності розміщення тексту в дві та більше колонки — використовувати таблицю з прозорою сіткою.

      Посилання на джерела зі списку використаної літератури в тексті позначають цифрою (числом) у квадратних дужках, наприклад: [5]. При посиланні на кілька джерел, їх подають через кому: [1, 12], при зазначенні сторінок у джерелі, їх наводять через кому після номера джерела: [1, с. 20], на кілька джерел зі сторінками — через крапку з комою: [1, с. 20; 3, с. 31].

      Таблиці подають в тексті безпосередньо після абзаців з посиланням на них. Кожна таблиця повинна мати заголовок українською мовою, який наводять в окремому рядку по центру перед таблицею. Перед заголовком також в окремому рядку справа наводиться слово "Таблиця" та її по­рядковий номер (арабськими цифрами), а примітки та виноски до таблиць — під ними. Розмір таблиць по горизонталі — 80 або 170 мм, розмір кегля тексту таблиці — не більше 9. У таблицях заборонено використовувати виділення фоном.

      Фотографії уміщують в тексті після абзаців з посиланням на них, а також подають окремими файлами у фор­маті JPEG з розпо­дільною здатністю не менше, ніж 300 dpi.

      У разі подання оригіналів ілюстрацій на папері, вони мають бути чіткими та контрастними. На звороті кожної зазначають порядковий номер, у разі необхідності — "верх", "низ".

      Рисунки (ескізи, діаграми, графіки, схеми, креслення, карти тощо) в електронному вигляді мають бути виконані в чорно-білому режимі або у відтінках сірого; фон — білий, без рамки. Розміри ілюстрацій: по горизонталі — 80 або 170 мм; по вертикалі — не більше 230 мм. Розмір кегля тексту, що вміщений в ілюстраціях, не більше 8 pt. Усі однотипні надписи на різних рисунках (креслення, графіки, діаграми тощо) повинні мати однаковий розмір, гарнітуру і накреслення шрифту. Підписи мають бути набрані окремо від самого рисунка, безпосередньо під ним і починатися зі слова "Рисунок" та його порядкового номера (арабськими цифрами).

Вимоги Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації
Міністерства освіти і науки України (колишнього ВАК України)
до оформлення наукової статті на здобуття вченого ступеня

Згідно з пунктом 3 постанови № 7-05/1 ВАК України від 15.01.2003 р. "Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України", до друку прий­маються лише ті наукові статті (науковою вважається стаття, яка містить результат теоретичного або експериментального дослідження і призначена для наукового видання), які мають такі необхідні елементи:

1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями.

2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання порушеної проблеми, на які спи­рається автор; виділення невирішених раніше частин за­гальної проблеми, яким присвячується стаття.

3. Формулювання мети статті (постановка завдання).

4. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

5. Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

На початок сторінки


До уваги авторів

Надсилаючи авторський оригінал статті в редакцію, автор тим самим дає згоду на використання його персональних даних для публікації в журналі, а також на розміщення статті в електронній версії журналу на веб-сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року № 1111 "Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України".

Авторський оригінал має бути завершеним твором і не може доопрацьовуватись автором після прийняття редакцією.

Статті, що не відповідають викладеним вимогам, або містять не всі елементи (наприклад, без індекса УДК), редак­цією не приймаються. Оригінали, не прийняті до опублікування, авторам не повертаються.

Редакція має право робити редакційні правки, які не впливають на смисл тексту. Правки узгоджуються з автором.

Публікація статей в журналі безоплатна. Авторський го­норар не виплачується й авторський примірник не надається.

Автори, які хочуть придбати журнал, зазначають це в листі при надсиланні матеріалів до редакції, вказавши електронну адресу для надсилання рахунку за примірник журналу. Отримати примірник можна після надходження коштів на рахунок Книжкової палати. Без попереднього замовлення придбати примірник журналу не можна.


Наша адреса:

просп. Ю. Гагаріна, 27, Київ, 02094

Тел. редакції 380 (44) 292-30-11 (додаткові: 146, 147)

E-mail: visnyk@ukrbook.net.

Державна наукова установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова"

Код 02473085, МФО 820019, р/р № 31256273210050, банк ГУДК України у м. Києві.

З питань придбання журналу звертатися за тел.  292-65-73.

На початок сторінки


Останнє оновлення 19.09.2014 року