Головна

Редакція може не поділяти світоглядних переконань і концептуальних позицій авторів. Відповідальність за зміст статті покладається на автора.

Редакція залишає за собою право:

не приймати до розгляду статті що не відповідають тематиці журналу, вимогам, викладеним у розділі "Правила оформлення та подання статей";

вносити редакційні правки, які не впливають на смисл статті (узгоджуються з автором);

повертати матеріали авторам на доопрацювання;

відмовляти у публікації авторам статей у разі виявлення недостовірності або неточності поданої інформації, неправильно зроблених висновків тощо. Оригінали, не прийняті до публікації, авторам не повертаються.

Редакційна колегія журналу здійснює внутрішнє рецензування всіх наукових статей, що подаються для публікації, а також зовнішнє рецензування статей, у яких порушено спірні питання.

Рекомендує статті до публікації в журналі вчена рада Книжкової палати України.

Про журнал

Редакційна колегія

Рубрики журналу

Правила оформлення та подання статей

Приклади оформлення списків літератури

Політика редакції

Наші автори

Цікаві публікації

Покажчик статей, опублікованих
у журналі

Електронний "Вісник…"

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Книжкова палата України, 2024