Головна

До друку приймаються неопубліковані раніше матеріали: наукові, науково-практичні статті та рецензії, які відповідають тематиці журналу (галузь соціальних комунікацій).

Загальний обсяг статті становить 20—25 тис. знаків, ураховуючи таблиці, ілюстрації, список використаної літератури. Більші за обсягом статті можуть бути прийняті до розгляду на підставі рішення вченої ради.

Оригінали можуть бути подані українською, російською чи англійською мовами.

Студенти, здобувачі, аспіранти обов'язково додають лист із відгуком наукового керівника.

Відповідальність за зміст, точність цитат, прізвищ, даних несе автор.

Стаття може бути подана в редакцію автором особисто (друкований та електронний варіанти) або надіслана електронною поштою  на адресу: visnyk@ukrbook.net.

 

Перелік необхідних елементів наукової статті

1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями.

2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання порушеної проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячено статтю.

3. Формулювання мети статті (постановка завдання).

4. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

5. Висновки з дослідження та перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

 

Послідовність розміщення матеріалу, що подається до публікації

1. Назва рубрики, для якої призначено статтю (або редакція визначає її на власний розсуд).

2. Індекс УДК (окрім статей для підрубрики "Рецензії").

3. Відомості про автора (авторів): прізвище та ім'я, учений ступінь і звання, повна назва організації (місця навчання), посада, поштова адреса, телефон, e-mail, ORCID (за наявності) — українською та англійською мовами.

4. Назва статті українською та англійською мовами.

5. Анотація (не менш як 1800 знаків) і ключові слова (8—10) українською мовою.

6. Текст статті, оформлений відповідно до правил оформлення наукових статей.

7. Список використаної літератури, оформлений згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, а бібліографічні посилання у тексті статті за ДСТУ 8302:2015.

Про журнал

Редакційна колегія

Рубрики журналу

Правила оформлення та подання статей

Приклади оформлення списків літератури

Політика редакції

Наші автори

Цікаві публікації

Покажчик статей, опублікованих
у журналі

Електронний "Вісник…"

 

8. Анотація (не менш як 1800 знаків) та ключові слова (8—10) англійською мовою.

9. References — список використаної літератури — транслітерація англійською мовою, оформлений згідно з міжнародним стандартом APA (American Psychological Association). До списків використаної літератури необхідно додавати DOI джерел (за наявності).

 

Вимоги до оформлення статей

Текст має бути складений у Microsoft Word (розширення *.doc, *.rtf).

Посилання на джерела зі списку використаної літератури в тексті позначають цифрою (числом) у квадратних дужках, наприклад: [5]. При посиланні на кілька джерел, їх подають через кому: [1, 12], при зазначенні сторінок у джерелі, їх наводять через кому після номера джерела: [1, с. 20], на кілька джерел зі сторінками — через крапку з комою: [1, с. 20; 3, с. 31].

Таблиці подають у тексті безпосередньо після абзаців з посиланням на них. Кожна таблиця повинна мати заголовок та порядковий номер (арабськими цифрами), примітки та виноски до таблиць уміщують під ними.

Фотографії уміщують у тексті після абзаців з посиланням на них, а також подають окремими файлами у форматі *.jpeg, *.jpg, *.tiff з розподільною здатністю не менше 300 dpi.

Рисунки (ескізи, діаграми, графіки, схеми, креслення, карти тощо) в електронному вигляді мають бути виконані в чорно-білому режимі або у відтінках сірого. Підписи набирають окремо від рисунка і нумерують арабськими цифрами.

Рукописи, не оформлені належним чином, до публікації не приймаються.

 

Захист персональних даних авторів

Надсилаючи авторський оригінал статті в редакцію, автор дає згоду на використання його персональних даних для публікації в журналі, а також на розміщення статті в електронній версії журналу на вебсайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.10.2012 № 1111 "Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України".

 

 

 

 

   

 

© Книжкова палата України, 2023