Головна

До друку приймаються неопубліковані раніше матеріали: наукові, науково-практичні статті та рецензії, які відповідають тематиці журналу.

Стаття має бути завершеним твором і не може доопрацьовуватись автором після прийняття редакцією.

Загальний обсяг статті 15—18 тис. знаків, ураховуючи таблиці, ілюстрації, список використаної літератури. Більші за обсягом статті можуть бути прийняті до розгляду на підставі рішення вченої ради.

Студенти, здобувачі, аспіранти до свого матеріалу обов’язково додають лист із відгуком наукового керівника.

Відповідальність за зміст, точність цитат, прізвищ, даних несе автор.

Стаття може бути подана в редакцію автором особисто (друкований та електронний варіанти) або надіслана електронною поштою на адресу: visnyk@ukrbook.net.

 

Перелік необхідних елементів наукової статті

 Наукова стаття має містити такі необхідні елементи:

1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями.

2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття.

3. Формулювання цілей статті (постановка завдання).

4. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

5. Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

 

Послідовність розміщення матеріалу, що подається до публікації

1. Назва рубрики, для якої призначається стаття (якщо рубрика не вказана, то редакція визначає її на власний розсуд).

2. Індекс УДК (окрім статей для підрубрики "Рецензії").

3. Відомості про автора (авторів), фото (кожного з авторів).

4. Назва статті.

5. Анотація (не більше 75 слів) українською мовою.

6. Ключові слова.

Про журнал

Редакційна колегія

Рубрики журналу

Правила оформлення та подання статей

Приклади оформлення списків літератури

Політика редакції

Наші автори

Цікаві публікації

Покажчик статей, опублікованих
у журналі

Електронний "Вісник…"

 

7. Текст статті, оформлений відповідно до правил оформлення наукових статей.

8. Список використаної літератури згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 та ДСТУ ГОСТ 7.80:2007.

9. Анотації російською та англійською мовами.

 

Відомості про автора, вимоги до фото

1. Прізвище,  ім'я,  по  батькові  (ПІБ),  вчений ступінь та звання, місце роботи (навчання), посада, місто, телефон, e-mail.

2. Вимоги до фото автора:

фото автора має бути представлено оригіналом для сканування або електронною копією в окремому файлі;

офіційне (як на документи), кольорове або чорно-біле, високої якості, на світлому, монохромному фоні, погруддя в анфас або напівоберт; на звороті — ПІБ автора.

електрона копія — у форматі jpeg, jpg, tif із розподільною здатністю не менше 300 dpi, кольорове зображення або у відтінках сірого.

 

Вимоги до оформлення статей

Текст має бути складений у Microsoft Word (розширення *.doc, *.rtf).

Посилання на джерела зі списку використаної літератури в тексті позначають цифрою (числом) у квадратних дужках, наприклад: [5]. При посиланні на кілька джерел, їх подають через кому: [1, 12], при зазначенні сторінок у джерелі, їх наводять через кому після номера джерела: [1, с. 20], на кілька джерел зі сторінками — через крапку з комою: [1, с. 20; 3, с. 31].

Таблиці подають у тексті безпосередньо після абзаців з посиланням на них. Кожна таблиця повинна мати заголовок та порядковий номер (арабськими цифрами), примітки та виноски до таблиць уміщують під ними.

Фотографії уміщують у тексті після абзаців з посиланням на них, а також подають окремими файлами у форматі *.jpeg, *.jpg, *.tiff з розподільною здатністю не менше 300 dpi.

Рисунки (ескізи, діаграми, графіки, схеми, креслення, карти тощо) в електронному вигляді мають бути виконані в чорно-білому режимі або у відтінках сірого. Підписи набирають окремо від рисунка і нумерують арабськими цифрами.

 

Захист персональних даних авторів

Надсилаючи авторський оригінал статті в редакцію, автор дає згоду на використання його персональних даних для публікації в журналі, а також на розміщення статті в електронній версії журналу на веб-сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.10.2012 № 1111 "Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України".

 

 

 

   

 

© Книжкова палата України, 2018