Адреса: просп. Л. Каденюка, 27,
м. Київ, Україна, 02
094 Телефони: +380(44)292-0134
+380(44)296-7115
E-mail: office@ukrbook.net
Facebook

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алфавітно-предметний покажчик (АПП)

Алфавітно-предметний покажчик (АПП) — невід’ємна складова системи УДК. АПП забезпечує легкодоступний вхід в УДК, прискорює пошук і сприяє покращенню якості індексування завдяки тому, що у покажчику розірвано систематичні ієрархічні звязки, представлені у таблицях, і встановлено предметні, які забезпечують групування понять з усіх класів (розділів) таблиці.

АПП — це словник УДК, система допоміжних звязків, формальний перелік усіх понять або назв предметів з неістотними винятками, незалежно від ієрархії, без урахування важливості понять, відображених у таблицях (для уникнення субєктивізму їхнього відбору).

АПП виконує три основні функції: предметно-комплексоутворювальну, предметно-адресну і предметно-контрольну. Дві перші важливі для систематизатора, а остання стає в нагоді під час укладання робочих таблиць класифікації.

У покажчику зазвичай подають поняття з основних і допоміжних таблиць УДК, а також в обмеженій кількості — з прикладів комбінування. АПП також може містити методичні рішення для понять з відсутніми конкретними індексами.

Назви понять у покажчику утворюють предметні рубрики, що за своєю структурою поділяються на прості, складні та гніздові.

Більшість термінів у покажчику, як правило, уточнюють аспектами (підрубриками), що вказують на належність певного терміна до того чи іншого розділу УДК. Аспекти наводять у дужках після терміна. Таку саму функцію виконують тематичні підрубрики (підзаголовки), наведені через кому після терміна.

1. ПРОСТІ рубрики складаються з назви поняття без зазначення аспектів, оскільки їхня галузева належність не викликає сумнівів, наприклад:

Антропологія  572

Фізична хімія  544

2. СКЛАДНІ предметні рубрики утворено з двох елементів — заголовка рубрики (назви поняття) і підрубрики, що відображає аспект, видоутворювальні або будь-які уточнювальні ознаки, наприклад:

Знання (комп’ютер. наука)  004.853

Контрасти, інтенсифікація (філософія)  130.123.1

У покажчику застосовують три види підрубрик: галузеві, тематичні та формальні.

·         Галузеві підрубрики (аспекти) відображають назву галузі і відокремлені від заголовка круглими дужками, наприклад:

Нафта (аналіт. хімія)  543.275.2

·         Тематичні підрубрики уточнюють аспект понять, які розглядаються в певній галузі: процес, властивості, склад, вплив на інший предмет, галузь застосування та інші параметри і характеристики, наприклад:

Сплави, добування металів (металургія)  669.054.8

Сплави, класифікація за властивостями (металургія)  669.018.2/.8

Тематичні підрубрики наводять із зазначенням галузевого підзаголовка і відокремлюють від заголовка комою, за винятком випадків, коли їх утворено за допомогою інверсії, наприклад:

Полотно літургічне (релігія)  27-525.7

·         Формальні підзаголовки, які є загальними визначниками, відокремлюють дужками, як і галузеві підрубрики, наприклад:

Гектографовані копії (визначн. форми)  (0.035.5)

3. ГНІЗДОВІ рубрики утворюють за допомогою багатоаспектних понять, поданих у двох або більше розділах. Поняття з підрубриками, відокремленими від заголовка комою, розміщують за алфавітом після понять з аспектами в дужках, перед інверсованою тематичною рубрикою, наприклад:

Сажа (лакофарб. пром-сть)  667.521.1

Сажа (нафтопродукти)  665.777.2

Сажа (паливо)  662.613.13; 662.764.7

Сажа (теплотехніка)  621.182.42

Сажа, видалення (хім. технологія)  66.074.2

Сажа, вилучення з димоходів (будівництво)  697.88

Сажа, наповнювач (пром-сть високомолекуляр. речовин)  678.046.2

Сажа лампова (хім. технологія)  661.666.4

Сажа рослинна (хім. технологія)  661.666.5

Стратегія пошуку в таблицях визначається супідрядністю індексів, а в покажчику –— алфавітним порядком розташування предметних рубрик. Під час роботи з АПП необхідно дотримуватись таких правил:

а) прийменник сприймається як окреме слово, наприклад:

На півдорозі

На півшляху

Набатейська

Набережні

б) складні слова з дефісом, які є сполученням закінчених слів, що вживаються самостійно, під час розмі­щення розглядаються як два окремих слова, наприклад:

Вагони

Вагони-відеосалони

Вагони електромоторні

Вагони-кафетерії

в) складні слова з дефісом, перша частина яких не закінчена і які не можуть вживатись самостійно, під час розміщення розглядаються як одне слово, наприклад:

Військові школи

Військово-будівельні служби

Військовозобов’язані

Військово-інженерна справа

г) слова з апострофом розглядаються як одне слово, наприклад:

Відеочастоти

Від’єднання

Від’ємний

Віджилий

Від’їзд

д) коротка або скорочена форма понять також розглядається як одне слово, наприклад:

Дністер, р.

ДНК

Дно

е) слова з умовними позначеннями у вигляді літер розміщуються за алфавітом, не враховуючи останніх, наприклад:

Амінокислотні комплекси

b-Амінокротонова кислота

Аміномалеїнова кислота

a-Аміномасляна кислота

ж) терміни в лапках під час розміщення за алфавітом розглядаються без лапок, наприклад:

Земля, фігура

"Земля — земля" ракети

Земля — Місяць, система

"Земля — повітря" ракети

Випадків полісемії й омонімії в покажчику уникають за допомогою застосування числа однини і множини, посилань, наголосу, підзаголовків пояснень під час відображення назв понять, наприклад:

а)  однина і множина:

Банк (економіка фінансів)  336.71

Банк кредитний (економіка фінансів)  336.773

Банка (визначн. місця)  (210.5)

Банки (терапія)  615.811

Банки (упаковка)  621.798.144

Банки, форми предметів (машинобудування)  62-465

Банки гідротурбіни (гідроенергетика)  621.224.14

Банки консервні (вироби з чорних металів)  672.46

Банки консервні (консерв. вир-во)  664.8.036.5; 664.8.036.6

б)  посилання:

Амфібії (аеродинаміка)  533.657

Амфібії (військ. техніка)  623.4.014; 623.746.14

Амфібії (транспорт. засоби)  629.014.17

Амфібії — див. також Земноводні

Амфібії (зоологія)  597.6/.9

Амфібії (палеозоологія)  569.6/.9

в)  наголос:

Зáмки (архітектура)  728.81/.82

Зáмки (економіка туризму)  338.483.12:728.81

Зáмки-палаци (архітектура)  728.82

Замкú (залізн. трансп.)  656.259.6

Замкú (слюсар. справа)  683.33

Замкú (транспорт. засоби)  629.3.023.25

Замкú дверні, наличники (мебл. пром-сть)  684.786

г)  підзаголовки пояснень:

Альпи, гори (визначн. місця)  (234.3)

Альпи, фіз.-геогр. регіон (визначн. місця)  (292.443)

Скупчення під назвою поняття його аспектів та індексів призводить до розриву систематичних ієрархічних зв’язків, представлених у таблиці, і до встановлення протилежних до них предметних (міжгалузевих) зв’язків, тобто під назвою кожного поняття групуються індекси з усіх розділів таблиць. Це дає змогу визначити місцезнаходження індексу, який найбільше відповідає одноаспектному відображенню змісту документів або ряду індексів, необхідних для багатоаспектного відображення.

Для полегшення пошуку термінів у покажчик уміщують різні словесні еквіваленти понять:

Лексичні форми (синоніми):

Поліноми і Багаточлени;  Геліотерапія і Сонячна терапія.

Українська мова багата на морфологічні синоніми, що також входять до складу АПП. У більшості випадків створюються посилання від найменш уживаного до більш поширеного терміна:

Морфологічні форми:

Електроосадження (коротка)

Електричне осадження (повна)

Синтаксичні форми:

Підземні переходи (пряма)

Переходи підземні (інверсована)

З цією самою метою до покажчика поряд з назвами родових (загальних) понять вводять назви видових (окремих) понять, що починаються з визначальних слів, які відбивають видові (окремі) ознаки:

Сир (сироварство)  637.3

Білі сири (сироварство)  637.353.7

Кислотно-казеїнові сири (сироварство)  637.356

Солоні сири (сироварство)  637.354.8

У тих випадках, коли видові поняття не мають визначальної (характерної) назви і можуть бути вміщені в покажчик лише в прямому формулюванні, наводяться тільки родові поняття.

Якщо у покажчику подається абревіатура, у дужках вказується повна форма, а в разі наведення  повної форми абревіатуру не зазначають.

У таблицях:

  681.51 Системи автоматичного керування (САК)

У покажчику:

САК (системи автоматичного керування) (автоматика)  681.51/.54

Системи автоматичного керування  (автоматика) 681.51/.54

Іменники, що мають високу ступінь спільності (широкі, узагальнювальні, десемантизовані поняття), зазвичай не використовуються у покажчику як вхід: Апарати, Матеріали, Обладнання, Прилади, Принципи, Процеси тощо. Словосполучення, до складу яких входять іменники високого ступеня спільності, вміщують у покажчик під словом, яке найбільше відображає істотну ознаку предмета, наприклад:

У таблицях:

Пристрої для запалювання та гасіння

У покажчику:

Гасильні пристрої, Запалювальні пристрої

Коли в лаконічній формі, як того вимагає АПП, неможливо сформулювати аспект поняття, під узагальнювальним аспектом і без підрубрики перелічуються у висхідному порядку індекси цього поняття, наприклад:

Вимикачі (електротехніка)   621.3.066; 621.316.542/.546; 621.316.57

Узагальнення ряду послідовних індексів відображають за допомогою навскісної риски.

Основним відмінком, вживаним для найменування поняття в предметній рубриці та його аспектів, є називний. У разі інверсії іменників і власних назв, використаних як визначення в назвах географічних об’єктів та інших понять, найчастіше застосовується родовий відмінок:

Маркізьких островів мови (визнач. мови)  =622.821.4

Нейбауера методика (ґрунтознавство)  631.427.3

Для зручності під час користування покажчиком і для прискорення пошуку в АПП уводять такий допоміжний інструмент, як посилання, що пов’язує споріднені поняття: загальні посилання — "див." і окремі (перехресні) посилання — "див. також":

Санітарні вузли — див. Санвузли

Ортоклаз — див. також Польовий шпат, Санідин

Польовий шпат — див. також Ортоклаз, Санідин

Санідин — див. також Ортоклаз, Польовий шпат

Латинські найменування та методичні рішення для понять з відсутніми конкретними індексами подають як окремі покажчики.

АПП не розкриває зміст розділів, не роз’яснює, як користуватись індексами, а лише орієнтує під час пошуку необхідного розділу, що містить потрібне поняття. Знайдений під час пошуку за АПП індекс, потрібний  для відображення змісту документа, що індексується, необхідно перевірити та уточнити в основній таблиці.

На початок сторінки

На попередню сторінку


Останнє оновлення 19.11.2014 року