Адреса: просп. Л. Каденюка, 27,
м. Київ, Україна, 02
094 Телефони: +380(44)292-0134
+380(44)296-7115
E-mail: office@ukrbook.net
Facebook

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вчена рада

Вчена рада є колегіальним дорадчим органом управління науковою і науково-технічною діяльністю Книжкової палати України. Вчена рада створена Книжковою палатою України, приймає рішення та виробляє рекомендації в межах своєї компетенції, визначеної законодавством України та Статутом Книжкової палати України.

Вчена рада:

 • обговорює основні напрями наукової і науково-технічної діяльності Книжкової палати України і рекомендує їх до затвердження директором;
 • здійснює наукову і науково-технічну оцінку тематики та результатів науково-дослідних робіт;
 • розглядає та затверджує поточні плани наукових досліджень;
 • затверджує результати атестацій наукових працівників;
 • обирає за конкурсом на вакантні посади наукових працівників;
 • порушує клопотання про присвоєння працівникам Книжкової палати України вчених та почесних звань;
 • розглядає питання, пов’язані з удосконаленням структури Книжкової палати України; координації та наукового співробітництва з іншими організаціями і установами, у т.ч. міжнародного; проведення нарад і конференцій; науково-видавничої діяльності;
 • аналізує стан реалізації наукових досліджень, їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення, підготовки наукових кадрів;
 • ухвалює програми, проекти науково-дослідних робіт, річний звіт про наукову роботу Книжкової палати України;
 • рекомендує кандидатури на призначення членів редколегії науково-практичного журналу "Вісник Книжкової палати", який є науковим фаховим виданням в галузі книгознавства, бібліотекознавства та бібліографознавства; інших наукових видань Книжкової палати України;
 • затверджує матеріали, що містять результати дисертаційних робіт і що призначені для опублікування в журналі "Вісник Книжкової палати".

Склад Вченої ради

ПІБ

Вчений ступінь, місце роботи, посада

Співробітники Книжкової палати України

1

Сенченко Микола Іванович

в.о. директора, д-р техн. наук, проф., голова Вченої ради

2

Мураховський Анатолій Леонідович

канд. наук з соц. комунікацій, перший заступник директора з наукової роботи, заступник голови Вченої ради

3

Гуцол Галина Олександрівна

заступник директора з наукової роботи

4

Васьківська Ольга Леонідівна

вчений секретар

5

Устіннікова Ольга Михайлівна

завідувач відділу наукової підготовки державних бібліографічних покажчиків

6

Костюкевич Олена Володимирівна

завідувач відділу наукового опрацювання документів і організації каталогів

7

Онищук Михайло Іванович

канд. іст. наук, доцент, завідувач відділу моніторингу засобів масової інформації

8

Воронцова Анжела

Олександрівна

завідувач відділу статистичного моніторингу та аналізу друку

9

Устіннікова Тетяна Михайлівна

завідувач відділу наукового опрацювання обов'язкових примірників

10

Жданова Наталія Володимирівна

голова профспілкового комітету

Запрошені вчені з інших установ

11

Головатий Микола Федорович

д-р політ. наук, канд. іст. наук, проф., проректор з наукової роботи МАУП

12

Васильєв Олексій Всеволодович

доцент Інституту інтелектуальної власності при Національному університеті "Одеська юридична академія" в м. Києві

13

Киричок Петро Олексійович

д-р техн. наук, проф., директор Видавничо-поліграфічного інституту НТУУ "КПІ"

Останнє оновлення 11.04.2023 року