Адреса: просп. Ю. Гагаріна, 27,
м. Київ, Україна, 02
094 Телефон: 380(44)292-0134
Факс: 380(44)296-7115
E-mail: office@ukrbook.net
URL: http://www.ukrbook.net

 

Вчена рада

Вчена рада є колегіальним дорадчим органом управління науковою і науково-технічною діяльністю Книжкової палати України. Вчена рада створена Книжковою палатою України, приймає рішення та виробляє рекомендації в межах своєї компетенції, визначеної законодавством України та Статутом Книжкової палати України.

Вчена рада:

 • обговорює основні напрями наукової і науково-технічної діяльності Книжкової палати України і рекомендує їх до затвердження директором;
 • здійснює наукову і науково-технічну оцінку тематики та результатів науково-дослідних робіт;
 • розглядає та затверджує поточні плани наукових досліджень;
 • затверджує результати атестацій наукових працівників;
 • обирає за конкурсом на вакантні посади наукових працівників;
 • порушує клопотання про присвоєння працівникам Книжкової палати України вчених та почесних звань;
 • розглядає питання, пов’язані з удосконаленням структури Книжкової палати України; координації та наукового співробітництва з іншими організаціями і установами, у т.ч. міжнародного; проведення нарад і конференцій; науково-видавничої діяльності;
 • аналізує стан реалізації наукових досліджень, їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення, підготовки наукових кадрів;
 • ухвалює програми, проекти науково-дослідних робіт, річний звіт про наукову роботу Книжкової палати України;
 • рекомендує кандидатури на призначення членів редколегії науково-практичного журналу "Вісник Книжкової палати", який є науковим фаховим виданням в галузі книгознавства, бібліотекознавства та бібліографознавства; інших наукових видань Книжкової палати України;
 • затверджує матеріали, що містять результати дисертаційних робіт і що призначені для опублікування в журналі "Вісник Книжкової палати".

Склад Вченої ради

ПІБ

Вчений ступінь, місце роботи, посада

Співробітники Книжкової палати України

1

Сенченко Микола Іванович

директор, д-р техн. наук, проф., голова Вченої ради

2

Мураховський Анатолій Леонідович

канд. наук з соц. комунікацій, перший заступник директора з наукової роботи, заступник голови Вченої ради

3

Гуцол Галина Олександрівна

заступник директора з наукової роботи

4

Васьківська Ольга Леонідівна

вчений секретар

5

Плиса Галина Миколаївна

завідувач відділу державної стандартизації

6

Устіннікова Ольга Михайлівна

завідувач відділу наукової підготовки державних бібліографічних покажчиків

7

Костюкевич Олена Володимирівна

завідувач відділу наукового опрацювання документів і організації каталогів

8

Сахневич Юлія Анатоліївна

завідувач відділу Державного архіву друку

9

Онищук Михайло Іванович

канд. іст. наук, доцент, завідувач відділу моніторингу засобів масової інформації

10

Воронцова Анжела

Олександрівна

завідувач відділу статистичного моніторингу та аналізу друку

11

Устіннікова Тетяна Михайлівна

завідувач відділу наукового опрацювання обов'язкових примірників

12

Жданова Наталія Володимирівна

голова профспілкового комітету

Запрошені вчені з інших установ

13

Головатий Микола Федорович

д-р політ. наук, канд. іст. наук, проф., проректор з наукової роботи МАУП

14

Васильєв Олексій Всеволодович

доцент Інституту інтелектуальної власності при Національному університеті "Одеська юридична академія" в м. Києві

15

Киричок Петро Олексійович

д-р техн. наук, проф., директор Видавничо-поліграфічного інституту НТУУ "КПІ"

Останнє оновлення 12.08.2021 року