Адреса: просп. Л. Каденюка, 27,
м. Київ, Україна, 02
094 Телефони: +380(44)292-0134
+380(44)296-7115
E-mail: office@ukrbook.net
Facebook

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видавнича діяльність

Книжкова палата України є видавничою організацією і внесена в Державний реєстр України видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції, свідоцтво серії ДК № 1954 від 24.09.2004.


Періодичні видання

Літопис книг :  Державний бібліографічний покажчик України (ISSN 0130-9196). Містить поточну інформацію про книги і брошури, що виходять в Україні. Видається з 1924 року двічі на місяць.

Літопис авторефератів дисертацій :  Державний бібліографічний покажчик України. Містить бібліографічну інформацію про автореферати дисертацій, захищених у наукових і вищих навчальних закладах України на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук. Видається з 1999 року щоквартально.

З 1 січня 2023 р. Книжкова палата України припинила випуск державного бібліографічного покажчика.

Літопис журнальних статей :  Державний бібліографічний покажчик України (ISSN 0130-9188). Містить аналітичну бібліографічну інформацію про статті, документальні матеріали, твори художньої літератури, опубліковані в журналах, періодичних і продовжуваних виданнях, бюлетенях, що виходять в Україні. Видається з 1936 року двічі на місяць.

Перелік періодичних і продовжуваних журналів і збірників, відібраних для суцільного перегляду і відбору публікацій у бази даних державної бібліографії "Літопис журнальних статей" у 2023 році

Літопис картографічних видань :  Державний бібліографічний покажчик України (ISSN 0130-9250). Містить бібліографічну інформацію про картографічні видання (карти, схеми, плани, атласи), що виходять в Україні. Видається з 1997  року раз на рік. З 2021 року видається електронним виданням.

Літопис образотворчих видань :  Державний бібліографічний покажчик України (ISSN 0136-0906). Містить бібліографічну інформацію про образотворчі видання (плакати, портрети, репродукції, естампи, образотворчі листівки, альбоми, книжки-картинки, наочні посібники, календарі тощо), що виходять в Україні . Видається з 1937  року раз на рік. З 2021 року видається електронним виданням.

Літопис нот :  Державний бібліографічний покажчик України (ISSN 0130-9188). Містить бібліографічну інформацію про окремо видані музичні твори, збірники музичних творів, навчальні та методичні нотні видання, про книги, тексти яких органічно пов'язані з нотними записами, а також про музичні твори, опубліковані в літературно-художніх, масових і дитячих журналах і газетах України. Видається з 1954 року раз на рік. З 2021 року видається електронним виданням.

Літопис газетних статей: Державний бібліографічний покажчик України : електронне видання. Містить аналітичну бібліографічну інформацію про статті, документальні матеріали, твори художньої літератури, опубліковані в загальнодержавних та обласних газетах України. Видавався з 1937 року до 2014 року друкованим виданням двічі на місяць. З 2015 року видається електронним виданням.

Перелік газет, відібраних для суцільного пере-гляду і відбору публікацій у бази даних державної бібліографії "Літопис газетних статей" у 2024 році

Вісник Книжкової палати :  Науково-практичний журнал (ISSN 2076-9326). Висвітлює питання книгознавства, бібліотекознавства й бібліографознавства. Публікує матеріали з питань видавничої діяльності, нормативно-правового забезпечення книговидання і книгорозповсюдження, аналітично-статистичні огляди випуску видань в Україні, проблемні статті про розвиток ЗМІ, книжкової та бібліотечної справи, рецензії й огляди нових видань, історичні розвідки. Видається з 1996 року щомісячно.

Друк України. ...  :  Збірник. Містить основні показники, що характеризують видавничу діяльність в Україні за звітний період. Наводяться відомості про випуск книг і брошур за тематичними розділами та розділами цільового призначення. Подано інформацію за основними видами видавничої продукції. Видається з 1997 року один раз на рік.

Календар знаменних і пам'ятних дат: Щоквартальне видання містить довідки про знаменні й пам'ятні дати наукового, суспільно-політичного та культурно-мистецького життя України і світу (ISSN 0130-2043). Подано також рекомендаційні списки літератури до ювілейних і пам'ятних дат. Для підготовки видання використано електронний масив наукових статей, створених за документами Державного архіву друку Книжкової палати України та інших джерел. Адресовано науковцям, працівникам бібліотек, навчальних закладів, широкому загалу читачів.

Інформація щодо придбання видань

Бібліографічні посібники


Книжковою палатою України підготовлено низку реєстраційних, тематичних та біобібліографічних покажчиків.
Документи про діяльність Книжкової палати України, її роль в організації системи обов'язкового примірника, національної бібліографії, статистики та архіву друку, централізованої каталогізації і класифікації видань України та інших напрямів інформаційної діяльності відображено в покажчику "Книжкова палата України".
Фонди Державної наукової установи "Книжкова палата України" розкрито в науково-допоміжному покажчику "Спецфонд Книжкової палати України (1917—1921 рр.)".
Покажчики з серії "Етноси України", що вийшли друком 1997—2001 рр., відображають інформацію про історію, економіку, культури етнічних спільнот України.
Публікації з історії Києва забібліографовано у покажчику "Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року".
Біобібліографічні покажчики підготовлено до ювілеїв відомих українських діячів: поета і громадського діяча Бориса Ілліча Олійника, історика та політичного діяча Володимира Михайловича Литвина, вченого у галузі обчислювальної техніки та книгознавства, директора державної наукової установи "Книжкова палата України імені Івана Федорова" Миколи Івановича Сенченка, українського історика, письменниці Раїси Петрівни Іванченко.

Видання Універсальної десяткової класифікації (УДК) та пов'язані документи


З метою впровадження національного еталона Універсальної десяткової класифікації (УДК), підготовленого Книжковою палатою України, випущено перше видання таблиць УДК українською мовою в двох книгах, друге україномовне видання УДК у восьми книгах зі змінами та доповненнями за 1997—2006 роки та електронне видання "Універсальна десяткова класифікація (УДК)" на CD-ROM у форматі PDF.
Інформування користувачів про зміни в УДК відбувається за допомогою випуску видань "Універсальна десяткова класифікація (УДК). Зміни та доповнення".
З огляду на використання в Україні двох основних класифікаційних систем — Універсальна десяткова класифікація (УДК) і Бібліотечно-бібліографічна класифікація (ББК), випущено "Таблицю відповідності скорочених варіантів УДК і ББК", розроблену на основі скорочених таблиць УДК. "Таблиця відповідності…" налічує понад 800 основних класифікаційних рубрик, відібраних із систем УДК і ББК.
Для організації та пошуку інформації, здійснення наукових досліджень, а також як демонстраційний матеріал для вивчення системи УДК, Книжковою палатою України розроблено скорочений варіант УДК українською мовою. Матеріал розміщено на веб-сайті УДКК: http://www.udcc.org/udcsummary/php/index.php?lang=uk&pr=Y.
На допомогу класифікаторам розроблено "Методичні рекомендації з підготовки та оформлення видання "Універсальна десяткова класифікація (УДК). Зміни та доповнення". Рекомендації регламентують основні правила з опрацювання та оформлення змін і доповнень до україномовних таблиць УДК.
З метою оптимізації опрацювання універсальних масивів документів розроблено "Таблиці класифікації "Розташування бібліографічних записів у бібліографічних покажчиках на основі Універсальної десяткової класифікації". Таблиці підготовлено на базі повного видання Універсальної десяткової класифікації українською мовою з урахуванням змін і доповнень. Видання призначено для систематизації книг, брошур, авторефератів дисертацій, образотворчих видань, статей із серіальних видань та збірників. Для розробників і користувачів УДК, а також фахівців, які вивчають класифікаційні системи видано "Короткий тлумачний словник термінів з УДК", який уміщує 125 термінологічних статей.

Довідкові видання та словники

У довідкових виданнях та словниках визначено основні поняття з історії, теорії книги, книгознавства, практики книжкової справи, журналістики, уміщено інформацію про видавців і книгоросповсюджувачів, поліграфічні підприємства, періодичні та продовжувані видання України. Видання розраховані на фахівців у галузі інформаційної діяльності, працівників бібліотек, книгознавців, видавців, науковців, викладачів і студентів вузів культурологічного профілю.

Тематичні добірки

Тематичні добірки правових та нормативних документів призначено фахівцям видавництв і видавничих організацій, поліграфічних підприємств, бібліотек та редакцій засобів масової інформації. Видання уміщують тексти Законів України, постанов Верховної Ради України, постанов і розпоряджень Уряду України, Указів Президента України, наказів органів виконавчої влади, що регулюють відносини у сферах видавничої та бібліотечної діяльності в Україні, перелік основних правових і нормативних документів щодо видавничого оформлення, виготовлення, доставляння обов'язкових примірників видань та надсилання звітності.

Інструктивно-методичні видання

Інструктивно-методичні видання призначено фахівцям видавництв, видавничих організацій, редакціям друкованих засобів масової інформації, працівникам бібліотек, органів наукової і технічної інформації, студентам відповідних спеціальностей для використання у практичній діяльності.
У виданнях викладено загальні вимоги та правила складання бібліографічного запису; складу, структури, порядку подання та розміщення знака охорони авторського права; відомості про порядок надання Міжнародного стандартного номера книги в Україні (ІSBN); теоретичні та методичні основи підготовки, техніки складання, редагування бібліографічних покажчиків; систематизації книг, брошур, авторефератів дисертацій, образотворчих видань, статей із серіальних видань та збірників на основі УДК; складу, структури та оформлення макета анотованої каталожної картки у неперіодичних (книжкових) виданнях.

Монографії:

2023 р.

Сенченко М. І. Бібліографія країн світу. –– Київ : Видавництво "Ліра-К", 2023. –– 306 с.

2022 р.

Дояр Л. В. Книги і періодика України в історичному контексті: 1965––1991 рр.: монографія / Л. В. Дояр; за заг. ред. М. І. Сенченка; Кн. палата України. — Київ: Видавництво Ліра-К, 2022. — 222 с.

2021

Сенченко М. І. Сенченко О. М. Від ери Гутенберга до ери Цукерберга… Переваги і недоліки сприйняття друкованого та електронного тексту. — Київ : Видавництво Ліра-К, 2021. — 128 с.

Дояр Л. В. Книги і періодика України в історичному контексті: 1917—1928 роки" / Л. В. Дояр. — Київ : Видавництво Ліра-К, 2021. — 224 с. : іл. ISBN 978-617-7910-85-4

Дояр Л. В. Книги і періодика України в історичному контексті: 1929—1945 роки" / Л. В. Дояр. — Київ : Видавництво Ліра-К, 2021. — 226 с. : іл. ISBN 978-617-520-083-4

Дояр Л. В. Книги і періодика України в історичному контексті: 1946—1964 рр. / Л. В. Дояр; за заг. ред. М. І. Сенченка; Кн. палата України. — Київ : Видавництво Ліра-К, 2021. — 234 с.

Онищук М.І., Татарінова Л.В. Індустрія книги у світі: особливості та тенденції розвитку : монографія. / М. І. Онищук, Л. В. Татарінова. –– Київ : Видавництво Ліра-К, 2021. –– 262 с.  ISBN 978-617-520-086-5

2020

Сенченко М. І. Культурна революція в Україні, або Управління деградацією / М. І. Сенченко . — Київ : Ліра-К, 2020. — 155 с. : портр.

Сенченко М. І. Світова латентна організаційна війна / М. І. Сенченко. — Київ : Стебеляк О., 2020. — 334, [1] с. : іл., портр. — (Серія "Четверта світова латентна війна").

2019

Сенченко М. І. Книжкова палата України : 100 років системних та інноваційних трансформацій, 1919—2018 / Микола Іванович Сенченко. — Київ : Кн. палата України, 2019. — 200 с. : іл.

Останнє оновлення 04.04.2024 року